General terms and conditions

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

DAB Trade, s.r.o.

se sídlem Hrušovská 2969/13, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,

IČ: 258 158 06 , DIČ: CZ25815806,

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18619,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.dabtrade.cz.

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti DAB Trade, s.r.o. se sídlem Hrušovská 2969/13, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 258 158 06, DIČ: CZ25815806 a zákazníka při dodávkách zboží, sortimentu společnosti DAB Trade, s.r.o. zákazníkovi na základě jeho objednávky.
  2. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti DAB Trade, s.r.o., tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku.
  3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti DAB Trade, s.r.o. (eshop.dabtrade.cz). Společnost DAB Trade, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
  4. Veškeré vztahy mezi společností DAB Trade, s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Objednávání zboží
  1. Objednávka může být společnosti DAB Trade, s.r.o. zaslána:
   • poštou na adresu společnosti DAB Trade, s.r.o.
   • podána telefonicky nebo faxem na telefonní číslo společnosti DAB Trade, s.r.o., tak jak je uvedeno v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti DAB Trade, s.r.o.
   • e-mailem na elektronickou adresu společnosti DAB Trade, s.r.o. tak jak je uvedena v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti DAB Trade, s.r.o.
   • nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti DAB Trade, s.r.o. na adrese eshop.dabtrade.cz.
  2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
   • svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu),
   • kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis,
   • množství objednávaného zboží,
   • adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště zákazníka),
   • den dodání zboží, dohodne-li se zákazník se společností DAB Trade, s.r.o. jinak než je popsáno v těchto obchodních podmínkách,
   • jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.
  3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost DAB Trade, s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti DAB Trade, s.r.o. se tato objednávka považuje za úplnou.
  4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost DAB Trade, s.r.o. povinna:
   • informovat zákazníka o přijetí objednávky,
   • zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě.
  5. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost DAB Trade, s.r.o. zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost DAB Trade, s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 3. Kupní cena zboží
  1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního katalogu společnosti DAB Trade, s.r.o.. Společnost DAB Trade, s.r.o. poskytne zákazníkovi na jeho žádost aktuální tištěný katalog. Aktuální katalog je dostupný na internetových stránkách společnosti dabtrade s.r.o na adrese eshop.dabtrade.cz.
  2. Společnost DAB Trade, s.r.o. si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů. Společnost DAB Trade, s.r.o. bude zákazníka o těchto změnách vhodným způsobem informovat.
  3. Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního katalogu společnosti DAB Trade, s.r.o. zveřejněného na internetových stránkách společnosti DAB Trade, s.r.o. na adrese eshop.dabtrade.cz.
  4. Neuvede-li zákazník na objednávce, že objednává zboží za ceny dle tištěného katalogu, má se nevyvratitelně za to, že objednává za ceny uvedené v katalogu zveřejněném na internetových stránkách společnosti DAB Trade, s.r.o. na adrese eshop.dabtrade.cz. Pokud zákazník do objednávky uvede, že objednává dle tištěného katalogu a aktuální cena zboží je od uvedené ceny odlišná, a pokud o této změně ještě nebyl informován, je společnost DAB Trade, s.r.o. povinna zákazníka dodatečně o této skutečnost vhodným způsobem informovat a zjistit, zda na objednávce trvá i v případě zvýšené ceny.
 4. Uzavření kupní smlouvy
  1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti DAB Trade, s.r.o. podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku.
  2. K uzavření kupní smlouvy dochází:
   • okamžikem doručení úplné objednávky společnosti DAB Trade, s.r.o. za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu,
   • okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III.4.,
   • okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.4.,podle toho, co nastane později.
 5. Podmínky dodání zboží
  1. Společnost DAB Trade, s.r.o. dodá zboží v rámci České republiky, Slovenska, Polska, Německa na dohodnutou adresu v pracovní dny prostřednictvím svých smluvních přepravců.
  2. Při zasílání zboží do zahraničí Vám zhotovíme cenovou kalkulaci dopravy dle příslušných tarifů našich smluvních přepravců.
  3. Není-li mezi společností DAB Trade, s.r.o. a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost DAB Trade, s.r.o. dodat objednané zboží prostřednictvím svých smluvních přepravců nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.
  4. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník povinen za přítomnosti dopravce sepsat „Škodový zápis“, který mu dopravce poskytne.
  5. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží (viz. bod 3.) na příslušné doklady smluvního přepravce uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je smluvní přepravce oprávněn odmítnout zboží zákazníkovi předat.
  6. Spolu s dodaným zbožím jsou vždy předány zákazníkovi příslušné daňové doklady (faktura nebo dodací list), v nichž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství.
  7. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí dodaného zboží.
  8. Zákazník je povinen společnost DAB Trade, s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Společnost DAB Trade, s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
  9. Při dílčím plnění doručí společnost DAB Trade, s.r.o. zákazníkovi daňový doklad následně po ukončení smluvně definovaného období.
  10. Zákazníkovi, který poskytl společnosti DAB Trade, s.r.o. písemný souhlas, zašle daňový doklad v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mail zákazníka poskytnutý v písemném souhlasu. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
   • Označení a číslo faktury,
   • Název, sídlo, IČ, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky),
   • Bankovní spojení prodávajícího,
   • Datum splatnosti kupní ceny,
   • Popis dodaného zboží a jeho množství,
   • Číslo objednávky kupujícího,
   • Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
  11. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti DAB Trade, s.r.o.), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost DAB Trade, s.r.o. vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.
 6. Splatnost kupní ceny a platební podmínky
  1. Kupní cena za zboží, které společnost DAB Trade, s.r.o. na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do čtrnácti dnů od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který společnost DAB Trade, s.r.o. zákazníkovi vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.
  2. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží:
   • v hotovosti při předání zboží
   • bezhotovostním převodem na účet společnosti DAB Trade, s.r.o. uvedený na daňovém dokladu.
  3. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí:
   • příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností DAB Trade, s.r.o.,
   • nebo příjmový pokladní doklad vystavený smluvním přepravcem
  4. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti DAB Trade, s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu.
  5. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti DAB Trade, s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto obchodních podmínkách, nemá-li se společností DAB Trade, s.r.o. písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté společností DAB Trade, s.r.o. a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  6. Společnost DAB Trade, s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti DAB Trade, s.r.o. neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost DAB Trade, s.r.o. právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti DAB Trade, s.r.o. uhradí.
 7. Odstoupení od smlouvy
  1. Zákazník má právo vrátit dosud nepoužité zboží, s výjimkou zboží upraveného podle jeho přání, do 30 dnů ode dne dodání zboží.
  2. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 30 dnů ode dne dodání zboží.
  3. Právo odstoupit od smlouvy podle čl. VII.2. a VII.3. musí zákazník uplatnit u společnosti DAB Trade, s.r.o. nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník je povinen při následném vracení zboží vrátit zboží, které je nepoškozené, nepoužité a kompletní. Zákazník je dále povinen vrátit i obal zboží, porušený pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží.Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
   • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 30 dnů od převzetí plnění
   • na poskytnutí služeb, které byly zákazníkem spotřebovány nebo využity
   • na dodávku zboží dovezeného / upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  4. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu.
 8. Záruční doba a reklamace
  1. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem – 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci zákazníkem
  2. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
  3. Pro reklamace postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti DAB Trade, s.r.o., např. předložit prodejní doklad (fakturu).
  4. Společnost DAB Trade, s.r.o. se bude snažit řešit se zákazníkem všechny reklamace obratem, individuální dohodou k maximální spokojenosti zákazníka v souladu s platným právním řádem.
 9. Ochrana osobních údajů spotřebitele
  1. Společnost DAB Trade, s.r.o. shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
  2. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
  3. Osobní údaje zákazníků společnost DAB Trade, s.r.o. nepředává žádné další osobě.
  4. Údaje, které společnost DAB Trade, s.r.o. o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".
  5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na info@dabtrade.cz nebo tuto skutečnost oznámí společnosti DAB Trade, s.r.o. telefonicky.
 10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@dabtrade.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://eshop.dabtrade.czhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html. 
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti DAB Trade, s.r.o.. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti DAB Trade, s.r.o. uvedeno, se tyto obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společnosti DAB Trade, s.r.o. a zákazníkem sjednány individuálně.
  2. Písemnou dohodou mezi společností DAB Trade, s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto obchodních podmínek, popřípadě užití obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.